Privacyverklaring

Breda West Paramedisch Centrum (hieronder te noemen BW PMC) houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Uiteraard gaat BW PMC zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018.

Hieronder vind je een aantal regels zoals deze bij BW PMC gehanteerd worden.

 • Bij BW PMC gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Je medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de fysiotherapeut die jou behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien jemeent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels screensaver afgeschermd.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Indien je van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

WGBO

Wij werken volgens de regels van de WGBO.

Overzicht regels WGBO
• Het recht op informatie door de hulpverlener
• Toestemming voor een medische behandeling
• Inzage in het medisch dossier
• Het recht op een tweede mening of second opinion
• Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
• Recht op privacy

  

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

KLACHTEN

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als je om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Kom je er niet uit, dan kun je een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vind je een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht je er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

 

DUUR VAN DE BEHANDELINGEN:

Het eerste bezoek bestaat uit:

 • het intake gesprek (anamnese)
 • het lichamelijk onderzoek
 • opstellen van het behandelplan
 • (deel)behandeling

Een individuele vervolg behandeling bestaat uit:

 • informeren
 • uit- en aankleden
 • daadwerkelijke behandeling
 • afsluiten cq nieuwe afspraak maken

 

COOKIES OP DEZE WEBSITE

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Bredawest.nl verzamelt anonieme gegevens over website bezoekers, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. We gebruiken deze zogenaamde ‘Analytics’ gegevens o.a. om te bepalen welke pagina’s op de website worden gebruikt. Uw websitebezoek wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens zoals emailadres, naam of IP adres. De verzamelde data wordt alleen op anoniem overkoepelend niveau gebruikt voor analyse doeleinden.

Op bredawest.nl worden de volgende cookies gebruikt:

 • Google Analytics, hierbinnen zijn de volgende Analytics functies geïmplementeerd:
  • Demografische en interesserapporten van Google Analytics.

Maak een afspraak